Program minutowy Mistrzostwa Okręgu Młodzików

31.01.2008 r.

 

    Przedstawiamy program minutowy na Mistrzostwa Okręgu Młodzików 2-3.02.2008r..

 

Program minutowy Mistrzostwa Okręgu Młodzików 2-3.02.2008 r.

 

 

Regulamin zawodów halowych w okręgu Warszawsko-Mazowieckim

02.01.2008 r.

 

    Podajemy regulamin zawodów halowych w okręgu Warszawsko-Mazowieckim. Cykl zawodów w dniach: 6.01,12-13.01,19-20.01,9 lub 10.02.2008r.

 

Regulamin zawodów w okręgu Warszawsko-Mazowieckim

    Jednocześnie informujemy, że regulaminy zawodów okręgu pomorskiego dostępne są w zakładce regulaminy zawodów.

 

 

Limity miejsc na HMPJ

29.12.2007 r.

 

    Podajemy propozycje limitów miejsc na Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Spała 2008.

Propozycja przydziału miejsc na HMPJ

 

 

Licencje trenerskie.

07.12.2007 r.

 

INFORMUJEMY !!!

że

15.12.2007 w hotelu OPO po podsumowaniu sezonu lekkoatletycznego będzie przyjmował lekarz, który będzie wydawał zaświadczenia potrzebne do uzyskania licencji trenerskich.

Badania są płatne!

Prosimy trenerów o przekazywanie informacji do POZLA o chęci przebadania do dnia 12.12.2007 r.

 

 

Podsumowanie sezonu LA

05.12.2007 r.

 

INFORMUJEMY !!!

że

uroczyste Podsumowanie Sezonu Lekkoatletycznego

odbędzie się w dniu

 

15 grudnia o godzinie 14.15 w Sali Kongresowej na AWFiS w Gdańsku.

 

Konferencja trenerów 15-16 grudnia - noclegi na Hotelu OPO w Gdańsku odpłatność 20 zł/osoba.

 

 

Regulamin IX Zimowego GP Sztumu

27.11.2007 r.

 

    Przedstawiamy regulamin IX zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych.

 

Regulamin IX Zimowego Grand Prix Sztumu 3 edycje

 

 

Podsumowanie sezonu

26.11.2007 r.

 

    Informujemy, że:

 

Lekkoatletyczne Podsumowanie Roku 2007

odbędzie się dnia

 

 15.12.2007 r. o godzinie 14.15 w AWFiS w Gdańsku.

 

   Jednocześnie informujemy, że konferencja trenerów odbędzie się w dniach 15-16.12.2007r. Miejsce do ustalenia zostanie podane w późniejszym terminie.

   Zgłoszenia trenerów na noclegi proszę zgłaszać do 7.12.2007 r w siedzibie POZLA. Odpłatność za nocleg wynosi 20 zł.

 

 

Badania lekarskie trenerów

31.10.2007 r.

 

     Dot. kwestii związanej z badaniami lekarskimi w związku z procesem licencyjnym wobec trenerów i instruktorów:

1. Badania lekarskie konieczne do uzyskania licencji trenera/ instruktora sportowego:

Przepisy w tym zakresie pozostają jednoznaczne – nie wystarcza zaświadczenie lekarza medycyny pracy. Zgodnie bowiem z § 2 Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz. U. Nr 189, poz. 1396), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Należy także dodać, iż osoba ubiegająca się o uzyskanie licencji trenera podlega ogólnemu badaniu lekarskiemu oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym tj. 1) pomiary antropometryczne; 2) badanie ortopedyczne; 3) przegląd stomatologiczny; 4) badanie elektrokardiograficzne; 5) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym; 6) oznaczenie stężenia glukozy we krwi; 7) konsultację laryngologiczną; 8) konsultację okulistyczną; 9) badanie radiologiczne klatki piersiowej.

 2.Prowadzenie działalności bez licencji trenera/ instruktora sportowego:

Zgodnie z przepisami karnymi zawartymi w Ustawie o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz.1298 ze zm.), kto nie będąc do tego uprawnionym prowadzi działalność w zakresie sportu kwalifikowanego podlega karze grzywny (art. 57). Sankcja ta znajduje zastosowanie w naszej ocenie również wobec osób, które prowadzą zajęcia w zakresie sportu kwalifikowanego pomimo braku licencji trenera – obowiązek ten wynika wprost z art. 45 cyt. ustawy.

Istotny jest również fakt, iż kompetencje nadzorcze nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, a zatem bada on również zgodność działalności związków pod względem obowiązującego prawa. Wynika z tego lgicznie, iż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym przypadku, pod względem prowadzenia działalności bez wymaganych przez ustawę licencji, organ sprawujący kontrolę może wówczas wyciągnąć konsekwencje w stosunku do związku sportowego, zgodnie z art. 23 ustawy o sporcie kwalifikowanym. Co istotne polski związek sportowy nie tylko musi wdrożyć proces licencyjny, ale również nadzorować działalność trenerów/instruktorów pod kątem posiadania odpowiednich kwalifikacji/licencji. Co istotne, polski związek sportowy na podstawie art. 46 ustawy o sporcie kwalifikowanym jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przyznanych licencji trenera.

Niezależnie od powyższego, zwracam również uwagę na fakt, że okoliczność dysponowania przez polski związek sportowy środkami budżetowymi przeznaczonymi na wynagrodzenia dla trenerów na rzecz osób, które nie posiadają licencji może powodować problemy z rozliczeniem dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu. Z formalnoprawnego punktu widzenia osoby nie dysponujące licencją trenera nie mogą być traktowane jako osoby prowadzące zajęcia z zakresu sportu kwalifikowanego – w związku z którym udzielona zostaje dotacja.

 

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Biegach przełajowych

31.10.2007 r.

 

     dot. udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  w Biegach Przełajowych  - Olszyna 24 listopada 2007r.

    Zarząd Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Gdańsku  informuje zainteresowane kluby, że dofinansuje ze środków Urzędu Marszałkowskiego koszt wyżywienia i zakwaterowania zawodnikom, którzy będą uczestniczyć w MMP  -65 zł- osobodzień.    

    Celem umożliwienia pokrycia w/w kosztów prosimy przesłać do biura POZLA:

- xero zgłoszenia zawodników – fax. /58/ 344-97-15

- na zawodach zawodnicy winni wpisać się na druk

 „Potwierdzenie udziału” – u kierownika ekipy.

    Koszt podróży pokrywają kluby lub zawodnicy we własnym zakresie.

Życzymy dużo sportowych sukcesów.

 

 

Sprawozdanie z sezonu letniego młodzików

04.10.2007 r.

 

Wyniki młodych lekkoatletów na Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego

03.10.2007 r.

 

 

     Podajemy wyniki młodzików uzyskane na Małym Memoriale im. Janusza Kusocińskiego w Słubicach 29-30.09.2007 r.

    Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

Wyniki na MMJK w Słubicach
 

 

Wyniki przygotował i opracował P. Jarosław Langowski

 

 

Regulamin zakończenia sezonu woj. kujawsko-pomorskiego w Toruniu.

26.09.2007 r.

 

 

     Podajemy regulamin Mistrzostw Województwa Kujawsko-pomorskiego w Wielobojach i Zakończenie Sezonu

Regulamin zawodów 6-7.10.2007 r. Toruń

 

 

Autokar na Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego.

25.09.2007 r.

 

 

     Podajemy trasę przejazdu na Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego 29-30.09.2007 r.

Trasa przejazdu na Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego 29-30.09.2007
 

     Do weryfikacji zawodników na Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego należy przedstawić licencję klubową, kartę sztywną oraz kartę zdrowia.

     Informujemy, że kluby lub rodzice są odpowiedzialni za dowiezienie młodzieży na miejsce zbiórki a w drodze powrotnej odbiór po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

     Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać legitymację szkolną.

 

 

Współzawodnictwo trenerów

22.09.2007 r.

 

 

     Podajemy regulamin współzawodnictwa trenerów i zawodników, wytyczne w sprawie zestawień wyników i klas sportowych. Przedstawiamy również lis przewodni.

     Zgłoszenia do współzawodnictwa zawodników i trenerów prosimy nadsyłać do dnia 15.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, że po ww. terminie nie potwierdzeni szkoleniowcy i zawodnicy nie będą brani pod uwagę we współzawodnictwie.

Wytyczne do współzawodnictwa
Regulamin współzawodnictwa trenerów
Regulamin na najlepszego zawodnika lub zawodniczkę
Wytyczne do zestawień wyników oraz klas sportowych

 

 

Kościerskie Biegi Uliczne

22.09.2007 r.

 

 

Uwaga!!!

Zmiana terminu zawodów. XIII Kościerskie Biegi Uliczne odbędą się 13.10.2007 r.

 

 

Program minutowy Zakończenie sezonu

21.09.2007 r.

 

 

     Podajemy program minutowy za Lekkoatletyczne Zakończenie Sezonu 22-23.09.2007 r.

Program minutowy 22-23.09.2007 r.

 

 

Listy zawodników startujących w Małym Memoriale im. Janusza Kusocińskiego

19.09.2007 r.

 

 

     Podajemy listę zawodników zakwalifikowanych na Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego w Słubicach. Jednocześnie prosimy zainteresowane kluby o uzupełnienie danych zawodników lub poinformowanie o rezygnacji ze startu. Powyższe informacje należy podać do czwartku 20.09.2007 r.

     Trasa i godziny przejazdu na Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego do Słubic zostaną podane do 23.09.2007 r.

Lista chłopców
Lista dziewcząt
Dodatkowych 25 miejsc

 

 

Start w wielobojach na zakończenie sezonu

18.09.2007 r.

 

 

     Zabrania się udziału w wielobojach na Lekkoatletycznym Zakończeniu Sezonu 22-23.09.2007r. młodzikom, którzy mają startować na Małym Memoriale im. Janusza Kusocińskiego. Pod groźbą skreślenia z listy na MMJK.

   Jednocześnie informujemy, że na zakończeniu sezonu obowiązywać będzie sprzęt z kategorii Juniora Młodszego, Juniora i Seniora.

ZARZĄD POZLA

 

 

Kurs instruktorów sportu część ogólna

17.09.2007 r.

 

 

     Prezentujemy ofertę kursu na instruktorów sportu - część ogólna.

Kurs instruktorów sportu - część ogólna

 

 

29 Memoriał im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu 22.09.2007

17.09.2007 r.

 

 

     Podajemy regulamin 29 Memoriału im. Grzegorza Duneckiego, Finału Pucharu Polski PZLA w Toruniu 22.09.2007 r.

Regulamin zawodów w Toruniu 22.09.2007 r.

 

 

Memoriał im. St. Zieleniewskiego w Skórczu

16.09.2007 r.

 

 

     Mityng lekkoatletyczny - Memoriał im. St. Zieleniewskiego w Rzutach Lekkoatletycznych 29.09.2007 r.

NIE ODBĘDZIE SIĘ

 

 

Zakończenie sezonu lekkoatletycznego

16.09.2007 r.

 

 

 

   W mityngu na zakończenie sezonu lekkoatletycznego 22 i 23.09.2007 r. odbędzie się dodatkowo chód na 3 i 5 km, rzut młotem oraz wieloboje.

 

 

>  Wiadomości archiwalne od 03.07.2007 do 14.09.2007

>  Wiadomości archiwalne od 31.05.2007 do 22.06.2007

>  Wiadomości archiwalne od 11.04.2007 do 22.05.2007

>  Wiadomości archiwalne od 03.01.2007 do 23.03.2007

>  Wiadomości archiwalne od 29.09.2006 do 13.11.2006

>  Wiadomości archiwalne od 28.08.2006 do 29.09.2006

>  Wiadomości archiwalne od 27.06.2006 do 10.08.2006

>  Wiadomości archiwalne od 01.06.2006 do 19.06.2006

>  Wiadomości archiwalne od 26.04.2006 do 31.05.2006

>  Wiadomości archiwalne od 01.03.2006 do 31.03.2006

>  Wiadomości archiwalne od 20.09.2005 do 10.02.2006

>  Wiadomości archiwalne do 20.09.2005